onsdag 1 april 2015

Tidskrävande att ansöka om hjälp

Fallbeskrivning från verkligheten


I artikeln Liten Tuva i stort behov av hjälp, kan vi läsa om Tuva som har en svår hudsjukdom som kallas Epidermolysis bullosa. Det är en hudsjukdom som ger upphov till blåsbildning avlossning av hudens yttersta skikt. Tuva är endast 1 år och varje dag måste hennes blåsor punkteras, 20-25st, för att de inte ska växa vidare och att infektionsrisken därmed ska åka. Infektionsrisken för Tuva är oerhört hög, och hon har därför svårt att vistas i offentliga miljöer, så som t.ex. affärer eller förskola. De gånger hon har besökt förskola har hon fått högfeber på kvällen. På grund av sjukdomen måste en av föräldrarna hela tiden vara hemma med Tuva och ta hand om henne eftersom hon utan behandling tillslut dör.

För att klara av vardagen har familjen sökt om personlig assistans hos kommunen, men upplever att de blir bollade mellan olika beslutsfattare.

Den känslan är inte alltför ovanlig, att familjer som är i behov av personlig assistans blir hänvisade till olika personer. Ingen känner ett ansvar för att hjälpa personen. Dessutom tar det lång tid innan ett beslut kommer. Egentligen är det speciellt att jurister måste kopplas in för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att söka efter stöd och service som är en rättighet för personer med funktionsnedsättningar. Men det tillhör numera vanligheten eftersom familjer behöver tiden till att ta hand om sina anhöriga med funktionsnedsättningar, och inte lägga tiden på att tjafsa med myndigheter. Mycket av tiden inför en ansökan hos kommunen eller försäkringskassan går åt till att hämta in olika intyg från t.ex. läkare eller arbetsterapeuter, som kan styrka rätten till personlig assistans. Detta är en väldigt tidskrävande process samtidigt som de som ska utfärda intygen är väldigt upptagna inom sina verksamhetsområden och inom t.ex. hälso- och sjukvården pågår det mycket besparingar, vilket medför att utfärdandet av dessa intyg inte prioriteras. Vid en ansökningsprocess måste hela tiden de som ansöker om personlig assistans eller assistans ersättning bevisa sin rätt till det hjälp och stöd som lagarna erbjuder. Vilket medför att många ger upp, eftersom de tror att de inte har rätt till assistans, men det handlar snarare om att de inte har kämpat tillräckligt länge och inte lyckats bevisa det som egentligen är uppenbart. Man kan tycka att det borde räcka med ett hembesök för att få beslutsfattarna att förstå vilket behov som finns, men dessvärre är det ofta inte tillräckligt för dem att se det med egna ögon, det behöver står på ett papper av någon som inte har träffat personen med funktionshinder så ofta, för att det ska vara sant.


En ansökan om personlig assistans tär på den enskilde. Hur länge ska man vänta innan man får hjälp?Vad säger lagen?


I Förvaltningslagens 7 § framkommer det att myndigheter har en skyldighet att handlägga ärenden med enskilda som part så enkelt, snabbt och billigt som möjligt, utan att säkerheten ska åsidosättas.

Med enkelhet åsyftas den enskildes intresse av att handläggningen ska gå enkelt till, och inte myndighetens. Vidare syftar paragrafen till att motverka långa handläggningstider för den enskilde då det leder till att den hamnar i kläm. T.ex. långa handläggningstider inom ärenden med personlig assistans medför personen med funktionsnedsättning inte får det hjälpbehovs som behövs, vilket leder till förödande konsekvenser i dennes vardag. Ett annat syfte med paragrafen är att det ska medföra att myndigheter samverkar med varandra för snabbheten och enkelhetens skull. Dock är det dessvärre inte alltid så mellan kommunen och försäkringskassan i frågor som rör personlig assistans. Ibland vill t.ex. kommunen invänta ett beslut från Försäkringskassan, för att se om de hamnar över 20 timmar, så  hamnar inte ansvaret om personlig assistans hos dem längre.

7 § i Förvaltningslagen medför även en utredningsskyldighet för myndigheten. Detta innebär att myndigheten ska beakta möjligheten att inhämta utredning från andra myndigheter som en del i att handläggningen ska vara så snabb, enkel och billig som möjligt. Vid yttranden och upplysningar från andra myndigheter så måste en avvägning göras med hänsyn till den rådande arbets- och resurssituationen.

Det verkar dessvärre i verkligheten som att det är så "billigt" som möjligt som gäller och även att det hela tiden är en resursfråga där det inte finns tid till att utreda ordentligt. Varför stort ansvar hamnar på den enskilde vid en ansökan. Alla intyg som kan styrka situationen är så viktiga!Rättsfall

RÅ 2009 ref 61 har kommunen ansetts skyldig enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att tillgodose personens behov av personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut vid en ansökan om utökning av av antalet assistans timmar hos Försäkringskassan och kommunen.

Vilket innebär att kommunen i dessa fall inte kan avslå en utökad ansökan om personlig assistans då den enskilde redan är beviljad assistansersättning hos Försäkringskassan.

Publikationer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, denna publikation är tillför att underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden.

I Justitieombudsmännens (JO) ämbetsberättelse Redogörelse 2014/15:JO1 går det att läsa om den kritik som har riktats mot handläggning av ärenden inom personlig assistans, se s. 451ff. Handläggare från kommunen hade kommit överens med handläggare från Försäkringskassan att utredningen hos kommunen skulle "vila" i avvaktan på Försäkringskassans utredning och bedömning. Vilket JO ansåg ytterst tveksamt, och om så sker måste den enskilde bli informerad om eventuella konsekvenser av detta.
Assistansjuristerna hjälper dig!// Liselotte Olofsson
Jurist
AssistansjuristernaInga kommentarer:

Skicka en kommentar