måndag 27 april 2015

Elevassistent och personlig assistans i skolan

Samma vecka som vi på assistansjuristerna åkte ner till Mässan i Göteborg, så passade jag och min kollega på att göra ett stopp efter vägen för ett hembesök hos en klient. Det gällde en ansökan om personlig assistans i skolan.

Enligt LSS och reglerna om assistansersättning SFB framkommer att den som vistas i t.ex. skolan inte har rätt till personlig assistans eller assistansersättning om det inte föreligger särskilda skäl för det. Detta eftersom behoven för barn med funktionsnedsättningar normalt ska tillgodoses inom ramen för den kommunala verksamheten och personlig assistans ska därför inte ersätta den personal som behövs för att bedriva verksamheten. Detta eftersom kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att ge det stöd som de enskilda behöver för att kunna delta i verksamheten. Kommunen ska t.ex. se till att verksamheten har de resurser som behövs för att den enskilde ska kunna delta i verksamheten, så som t.ex. specialpedagogiskt stöd eller elevassistans. Även i skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter som barn, elever och deras vårdnadshavare har samt de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Se mer om det här

Från huvudregeln att personlig assistans inte beviljas för tid då barnet vistas i skolan finns det undantag om det föreligger särskilda skäl, se 106 kap. 25 § SFB. Detta kan gälla exempelvis:

• i situationer där den försäkrades funktionshinder skapar särskilda
svårigheter att kommunicera med andra än med sin eller sina personliga
assistenter
• när det med hänsyn till personens hälsotillstånd är viktigt att den
personliga assistenten finns till hands
• i situationer där funktionshindret gör det särskilt angeläget att den
assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig
• om funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver tillgång till
någon som har ingående kunskap om honom eller henne och hälsotillståndet.

Se mer om detta i förarbeten, prop. 1995/96:146 s, 15.


De tre sista punkterna var de som främst var av intresse vid hembesöket. Det gällde ett barn som är 8 år, och behöver aktiv tillsyn hela tiden. Då det annars finns risk för att barnet skadar sig och ramlar och kan bryta olika kroppsdelar. För tillfället har barnet en elevassistent i skolan som ska vara knutet endast till barnet pga. dennes behov av ständig tillsyn. Dock så fungerade det inte så bra med detta eftersom elevassistenten används som en slags extra lärare för alla i skolan. Vilket innebär att barnet inte får den tillsyn som behövs och utsätts därmed för allvarliga situationer. Tanken med en elevassistent är att den ska finnas med hela tiden där eleven befinner sig. I detta fall var det tyvärr inte så. I detta fall så var assistenten istället behjälplig åt lärarna, t.ex. att kopiera papper, eller hjälpa andra elever som var extra stökiga, vilket innebär att ständig fokus inte var på den som behövde det mest. Barnet med funktionshinder fick även sitta inne på rasterna eftersom elevassistenten antingen behövde rast eller tyckte att de inte hann gå ut eftersom hon först hade hjälpt barnet på toaletten. Hur ska man då kan få ha samma livskvalité som sina jämnåriga?!


När man läser kanske man tänker att det är bättre att byta elevassistent bara och få en ny istället, som sköter sina arbetsuppgifter på bättre sätt. Dock är det inte så enkelt, efter som skolan själv anser att allt fungerar bra, när det i själva verket inte alls gör det. Kanske tycker de så eftersom de får en extra hjälpperson för hela klassen, något som förmodligen behövs när skolklasserna blir allt större och större. Tråkigt bara att det sker på bekostnad av en persons behov av hjälp i sin vardag för att få ett meningsfullt och välfungerande liv! 
Inte heller är skolan villig till att uttala sig om att behovet av personlig assistans behövs, vilket i själva verket är situationen som är förhanden. Detta är i och för sig lite märkligt anser jag eftersom det skulle innebär att de sparar pengar då de inte behöver bekosta det själva. Jag har i flertalet fall märkt att skolorna inte är villiga till att det ska ansökas om detta, vilket är märkligt eftersom det finns flera uppenbara fall där det behövs.

Som sagt så blir man upprörd när man hur en enskild individ sätts åt sidan på det här sättet.
//Liselotte Olofsson
Jurist
Assistansjuristerna
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar