fredag 12 juni 2015

Veckans kalkon - Kommunen överklagar hela vägen till högsta instans – den enskilde utan beslut i 2,5 årHofors kommun
Den enskilde inkom med en ansökan om personlig assistans enligt LSS till Hofors kommun i april 2012. Denna ansökan avslogs i sin helhet av LSS-handläggaren som ansåg att karaktären av  hjälpbehov inte var av sådan karaktär eller omfattning att det förelåg behov av personlig assistans. Den enskilde överklagade beslutet via sitt ombud Assistansjuristerna till Förvaltningsrätten i Falun. I juli 2013 gjorde den enskilde en ny ansökan om personlig assistans till Hofors kommun, vilket fick samma utfall.

I februari 2014 fattade Förvaltningsrätten i Falun en dom angående båda dessa ansökningar. De återförvisade ärendet till socialnämnden i Hofors för prövning av insatsens omfattning. Socialnämnden i Hofors överklagade till både Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen men fick inget prövningstillstånd där.

Den enskilde fick beslut i september 2014, alltså nästan 2,5 år efter att den första ansökan ingavs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar