onsdag 27 januari 2016

Inhibition – en möjlighet att behålla indragen assistans

 Rätten till personlig assistans är för många något näst intill livsavgörande, åtminstone sett till möjligheten att leva livet fullt ut efter sina förutsättningar. Klimatat har blivit tuffare på senare år och flera som varit beviljade insatsen personlig assistans/assistansersättning har fått den indragen av kommunen och Försäkringskassan. Om man har drabbats av en indragning finns en möjlighet att få behålla insatsen under tiden prövning sker i domstolen, detta via ett så kallat beslut som inhibition. Det är ett beslut som fattas av aktuell domstol efter att den enskilde yrkat på det.I 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns den bestämmelse om inhibition som är av intresse. Det föreskrivs där att en domstol som har att pröva besvär kan förordna att det överklagade beslutet, om det annars skulle lända till efterrättelse omedelbart, tills vidare inte skall gälla.Det huvudsakliga syftet med inhibition är att domstolen skall ha möjlighet att förhindra verkställighet av ett beslut som får stora och svåra konsekvenser för den enskilde som svårligen kan repareras i efterhand. Indragning av assistansersättning bör kunna ses som ett typexempel på ett sådant beslut där inhibition regelmässigt bör övervägas p.g.a. de stora konsekvenser beslutet får för stödanvändaren. När ställning skall tas till om ett inhibitionsförordnande skall meddelas måste alltid en viss prövning av sakfrågan i målet göras. Vilken grad av sannolikhet för att överklagandet skall bifallas som bör krävas för att inhibition skall meddelas framgår inte av lagtexten. Svaret på den frågan kan i viss mån variera beroende på vilka intressen som står emot varandra i målet, se vidare RÅ 1996 ref 24.När det gäller fall rörande personlig assistans innebär inhibitionsbeslutet att en för den enskilde mycket betydelsefull social förmån som staten tillhandahåller tills vidare ska betalas ut trots att ett avslagsbeslut fattats av Försäkringskassan eller kommunen. LSS-ärenden är bedömningsmål och kan ge olika/osäkra utslag. Många ärenden om assistans som överklagas till förvaltningsrätten har en handläggningsperiod på 12–18 månader. Med detta i tanken förstår man hur avgörande ett inhibtionsbeslut kan vara för den enskilde. Detta är något som jag anser att domstolarna ska lägga extra tyngd vid och jag ger verkligen varje enskild person som fått ett vaslagsbeslut att yrka om inhibition.//NiklasJurist


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar