tisdag 29 mars 2016

Vårdbidraget dras in på rutin


En förälder som har extra arbete eller kostnader för ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. Extra arbete och extra kostnader bedöms i förhållande till friska barn i motsvarande ålder. Utöver helt vårdbidrag kan du få ersättning för merkostnader. Du kan också få ersättning för enbart merkostnad. Merkostnader kan till exempel vara kostnader för hälsa, vård, tvätt och slitage av kläder. Det kan också vara utgifter för hjälpmedel, särskild mat eller resor av olika slag.  Exempel på extra kostnader är kostnader för läkemedel, vård, tvätt och slitage av kläder. Det kan också vara utgifter för hjälpmedel, särskild mat eller resor av olika slag.
 
När Försäkringskassan får in en ansökan om assistansersättning så drar man in vårdbidraget direkt, utan någon utredning. Sannolikhetsbedömningen görs således inte av huruvida det funktionshindrade barnet beviljas assistansersättning eller inte, utan av huruvida redan beviljad assistansersättning vid en slutlig bedömning av vårdbidraget bedöms tillgodose vård- och tillsynsbehovet eller inte. Vidare kan, även för det fall att beviljad assistansersättning bedöms tillgodose barnets hela behov av hjälp och omvårdnad, vårdbidrag betalas ut med beaktande av enbart merkostnader.
 

Jag anser att rätten till vårdbidrag ska omprövas så att man inte får ersättning för samma sak två gånger, dock först i samband med att assistansersättning beviljas, inte redan vid ansökan. Detta leder till att familjen får det oerhört tufft under ansökningstiden, som tyvärr i många fall blir lång. Det kan också avskräcka familjer från att söka assistansersättning, fast det egentligen är den insatsen som verkligen kan tillgodose behovet.
 
Vårdbidraget kompenserar den särskilda vård och tillsyn som ett barn med funktionshinder behöver och/eller de eventuella merkostnader som finns på grund av funktionshindret. Det är därför viktigt att utreda vilket vård- och tillsynsbehov som ligger till grund för vårdbidraget vid den omprövning som ska göras när barnet beviljas assistansersättning. Hänsyn ska tas till vårdbehov i den mån det kommer att kompenseras med assistansersättning.
 
När denna indragning per automatik sker, förbiser Försäkringskassan att man kan vara beviljad assistansersättning och få ersättning för merkostnader samtidigt. Denna prövning genomförs då i de flesta fall inte, utan ersättningen försvinner när ansökan lämnas in.
 
 
//Niklas
Jurist
 
 
 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar