onsdag 27 april 2016

Kommunikation och tillsynDen enskilde har begärt utökad assistans för kommunikation och tillsyn vid en överklagan till kammarrätten. Kammarrätten anser då att eftersom kommunikation sker i samband med annat hjälpbehov, så ska det falla innanför ramen för den assistans som redan har blivit beviljad.
Men vad händer om den enskilde har ett så stort hjälpbehov, med kommunikation så det helt enkelt inte räcker med den tid som är beviljad. Det tar inte domstolen hänsyn till i det aktuella fallet.


Då kommer vi till tillsyn som domstolen väljer att pröva separat. Den enskilde som är 13 år vid nämndens avgörande. Är oberäknelig och utåtagerande mot sina syskon och andra i sin omgivning. Personen i fråga har också svårt för att göra en riskbedömning vilket gör att det behövs en aktiv tillsyn i det aktuella fallet. Men var i ligger föräldraansvaret eftersom den enskilde bara är 13 år?
Så här står det i förarbetet till LSS propositionen:

Enligt förarbetena till LSS(prop. 1992/93: 159 s. 65 f. Och 172) har även vårdnadshavare till barn med funktionshinder ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållanden.
Ansvaret innebär att vårdnadshavaren ska se till att barnets behov blir tillgodosedda.
Vårdnadshavaren ska också svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Det är endast hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för ett barn ifrågavarande ålder som kan medföra rätt till personlig assistans (jfr bet. 1995/96:SoU15 s 18).


Domstolen menar att den tillsyn som krävs i det här fallet är så stor så att det måste ses som mer än bara föräldraansvar. För en 13 åring utan funktionshinder behöver inte ha föräldrarna i närheten all vaken tid. För att inte skada sig själv eller andra. Att som förälder ha ett barn eller tonåring som man hela tiden måste passa och vaka över, måste vara oerhört påfrestande. Utan den del som kallas tillsyn skull mångas vardag vara väldigt svår. Just tillsyn har blivit ifrågasatt av försäkringskassan, då dem anser att just det här är orsaken till att antalet assistanstimmar ökat drastiskt. Vilket naturligtvis inte är hela sanningen. Verkligheten är som jag tagit upp tidigare att antalet timmar faktiskt inte längre ökar. Samt att 70 procent av alla som söker assistansersättning får avslag. Allt detta ett resultat av politiska beslut av dem som säger sig vill värna LSS reformen.


/Niklas
sekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar