torsdag 28 april 2016

Vad är skälig tid för att duscha?


Jag har varit med att Försäkringskassan genomgående i sina utredningar beaktat mindre tid än den för momenten uppgivna tidsåtgången för den enskildes hjälpbehov. Det trots att den totala faktiska tidsåtgången som föreligger för att tillgodose behov av hjälp är vad den enskilde har uppgett. För det fall det föreligger diskrepans mellan den enskildes uppgifter och den medicinska utredningen i ärendet kan det föreligga skäl för Försäkringskassan att göra skälighetsbedömningar, men i förevarande fall som jag har i åtanke förekommer inte sådana motstridiga uppgifter.

 

Varför Försäkringskassan återigen åberopar skälighet som en grund för att beakta mindre tid än den för momenten uppgivna tidsåtgången är anmärkningsvärt, särskilt eftersom den medicinska utredningen. Det framgår inte vad Försäkringskassan egentligen avser med ”skälig” tidsåtgång. Hur har kassan kommit fram till vad som i det enskilda momentet utgör ”skälig” tidsåtgång? Är det den tid det tar för en icke funktionshindrad person att få sitt behov tillgodosett eller är det den tid det tar för en person med motsvarande funktionsnedsättning som den enskilde att få sitt behov tillgodosett? Även om Försäkringskassan mot all förmodan skulle kunna besvara dessa frågor på ett tillfredsställande sätt står det klart att kassan, utan att ha något stöd i lag eller förarbeten, introducerat ett helt nytt rekvisit vid bedömningen av rätten till assistansersättning.

 


I motsats till vad Försäkringskassan gör gällande är det inte ”skälig” tidsåtgång som skall bedömas, utan den faktiska tidsåtgång som är nödvändig för att den enskildes behov av hjälp i det aktuella momentet skall tillgodoses. Det kan i vart fall förutsättas att Försäkringskassan inte har lika god kännedom som den enskilde gällande tidsåtgången för hjälpbehoven. 

 

Det stora problemet med skälighetsbedömningar är att lika fall bedöms olika och det blir avgörande vem som handlägger och beslutar samt på vilket kontor ärendet handläggs.  Dessutom tycker jag att hela poängen med personlig assistans går förlorad och det inte är som så att beslutet är anpassat utifrån vad varje berättigad person behöver hjälp med och i vilken omfattning hjälpen behövs. Här måste handläggare på både Försäkringskassan och kommunerna bli bättre på att göra enskilda och förutsättningslösa bedömningar.

 

//Niklas

Jurist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar