måndag 18 april 2016

Överklagandetid från och med delgivning


Som jurist hos Assistansjuristerna får man ta del av flertalet beslut varje vecka. Vissa beslut är klienterna nöjda med och vissa måste vi hjälpa de att överklaga. För att en överklagan ska vara giltig måste den ske inom överklagandetiden. Om det rör sig om ett kommunbeslut ska överklagan ha inkommit inom tre veckor från den dag som klaganden fick del av beslutet. Det är viktigt att poängtera att det alltså inte är beslutsdatumet som gäller som start för de tre veckorna.

Myndigheten väljer vilket delgivningssätt som ska användas. Som huvudregel gäller dock att myndigheten först ska pröva den enklaste och billigaste delgivnings­formen, t.ex. vanlig delgivning eller muntlig delgivning. Vanlig delgivning sker genom att handlingen skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren. Normalt sker detta genom att handlingen skickas med post eller överlämnas med bud. Som bevis på att delgivningsmottagaren har mottagit handlingen begärs ett delgivningskvitto eller mottagningsbevis. Handlingarna kan även skickas på elektronisk väg, t.ex. med telefax, e-post eller SMS, om detta bedöms ändamålsenligt. Delgivnings­mottagaren kan på motsvarande sätt bekräfta elektroniskt att han eller hon har mottagit handlingen. Mottagaren kan också bekräfta muntligen att han eller hon har mottagit handlingen, s.k. muntlig bekräftelse.
Om delgivningsmottagaren inte har bekräftat delgivning inom utsatt eller beräknad tid, bör han eller hon påminnas på lämpligt sätt. Om delgivningskvitto trots påminnelse inte återsänds, bör myndigheten kontakta den sökte per telefon. Myndigheten bör också kontrollera att den använda adressuppgiften är korrekt och undersöka om det finns någon alternativ adress som kan användas. Syftet med delgivning är att myndigheten skall få bevis om att en person har fått en viss handling.

I målnr 714-16 i Förvaltningsrätten i Stockholm hade Statsdelsnämnden Norra Hisingen avvisat en överklagan då de ansåg den inkommen för sent. Den enskilde överklagade detta beslut och fick Förvaltningsrätten med sig på att överklagan inkommit inom rätt tid. Det rörde sig här om 5 veckor efter beslutsdatumet. Detta är ett bra exempel på att man som enskild inte ska lita blint på myndigheter utan överklaga och få sin rätt prövad, det kan som i detta fall löna sig.

//Niklas

Jurist

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar