måndag 23 maj 2016

Den dubbla utsattheten


 Assistansjuristerna har många klienter med många olika bakgrunder. Vi har en hel del klienter med utländsk bakgrund där vi får ta in tolkhjälp för att kunna kommunicera så att hjälpbehoven kan utredas och tillgodoses. Personer med funktionsnedsättningar riskerar att befinna sig i en utsatt position gentemot samhället, då de ofta är i behov av omfattande insatser för att kunna leva ett liv som andra, en position som även innebär en speciell situation för den funktionsnedsattes familj. Att befinna sig i en sådan position och dessutom vara invandrare riskerar att försätta individen och dennes familj i en än mer utsatt position, då det finns en rad olika faktorer som kan vara problematiska för dessa familjer.
Att ha lämnat sitt land och kanske ha svåra upplevelser bakom sig i hemlandet kan innebära en kris som aldrig riktigt ”går över”. Att få en funktionsnedsättning eller att få ett barn med funktionsnedsättning sedan man kommit till det nya landet innebär ännu en kris som kan försvåra och fördjupa migrationskrisen.

Individer som är berättigade till personlig assistans har därmed stora funktionsnedsättningar vilket kan påverka individen och familjen i stor utsträckning i det vardagliga livet. Det riskerar även att sätta den funktionsnedsatte och dennes familj i en utsatt situation, då de måste ha omfattande myndighetskontakter samt kontakter med assistansbolag, habilitering, sjukvård etcetera. Språksvårigheter i kombination med bristande kunskap om hur samhällsystemet fungerar, leder till att invandrare med funktionsnedsatta barn riskerar att hamna i en underordnad position gentemot samhället, då de har svårt att tillvarata sina medborgerliga rättigheter, vilket förstärker utsattheten det innebär att inte ha kunskap om språket eller systemet. Att inte kunna ta tillvara sina rättigheter är en del i den sociala exkluderingen, vilken förstärks av språksvårigheter, okunskap om samhället samt eventuella svårigheter kopplat till migrationsprocessen, och riskerar att fjärma invandrare från samhällsinsatser som de har rätt till. Individer med stora och omfattande funktionsnedsättningar kan även ha svårigheter att föra sin egen talan och sörja för sina behov, vilket sätter en än större press på deras familjer som ofta måste sköta kontakten med samhället, särskilt då det handlar om barn med funktionsnedsättningar. I många fall är det bara familjen som kan kommunicera med den enskilde, då det krävs en omfattande ingående kunskap.
Här vilar ett stort ansvar på handläggarna på Försäkringskassan och kommunerna att se till att informera och hjälpa dessa familjer. I dessa lägen är det otroligt viktigt att handläggaren finns till för den enskilde och inte tvärtom. Alla måste kunna få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett bakgrund.


//NiklasJurist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar