tisdag 13 september 2016

Kommuners ekonomiska ersättning för personlig assistans

Försäkringskassan betalar idag ut ett schablonbelopp på 288 kr per timme. Det är reglerat i  51 kap. 11 § Socialförsäkringsbalken att för varje år bestäms ett särskilt belopp av regeringen. En motsvarande reglering finns dock inte i Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det nämns dock i förarbeten (prop. 1992/93:159 s. 175) att regeringens bestämda belopp  bör vara vägledande även i fråga om det ekonomiska stödet från kommunen. Kommuners skyldighet att betala ut ersättning för utförd assistans utgår endast ifrån det faktum att ge ekonomiskt stöd för de verkliga kostnader som uppstår i samband med insatsen.

Ser man dock hur det faktiskt ser ut i praktiken så är kommunernas ekonomiska ersättning för utförd assistans mycket lägre än Försäkringskassans bestämda schablonbelopp. Kommunerna bestämmer själva vilket skäligt timbelopp som betalas ut. Över tid så blir skillnaderna mellan kommunbeslut och Försäkringskassans ersättning stora.

Det är dessutom anmärkningsvärt hur stor skillnaden i ersättningen är mellan kommunerna själva. Eftersom kommunerna själva bestämmer beloppet så skiljer sig ersättningen beroende på vilken kommun man är bosatt i. Även om det uttryckligen inte är reglerat i LSS om den ekonomiska ersättningen så torde det inte finnas några hinder mot att det av regeringen bestämda schablonbeloppet även skall gälla för kommuner. Det torde åtminstone inte finnas en möjlighet för kommuner att betala ut ersättning för assistans som är klart lägre än regeringens schablonbelopp. Rimligtvis så bör kommunernas ersättning inte understiga regeringens schablonbelopp. När två likadana beslut om personlig assistans ger två olika ersättningar ekonomiskt så bör det ifrågasättas på vilka godtagbara skäl en kommun kan välja att betala ut en mycket lägre ersättning än andra kommuner.

// Mattias

Jurist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar