måndag 12 september 2016

Skrämmande utveckling gällande tillfälliga utökningar


 

Alla som har personlig assistans kan söka tillfälligt utökad assistans från kommunen om den assistansersättning du beviljats tillfälligt inte räcker. Detta kan vara fallet vid en tillfällig sjukdom eller om du har behov av extra assistanstid vid exempelvis en resa eller om du fått ett arbetsuppdrag som kräver extra tid. I 9 § 2 står det att läsa att den enskilde kan ansöka om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. Alltså, om ditt behov av personlig assistans inte täcks av assistansersättningen så ska kommunen, oavsett orsaken till det ökade behovet, tillgodose resterande behov av personlig assistans.

 

Men nu har praxis alltmer gått mot en stramare hållning vad gäller tillfälliga utökningar. Om den enskilde har assistansersättning så är huvudregeln snarast att avslå ansökan om tillfällig utökning med hänvisning till att omfördelning av assistansersättning tillgodoser behovet. Vid resor är det inte ovanligt att den sökande är i behov av dubbel assistans då det är nya miljöer som ej är anpassade på samma sätt som det är i hemmet. En inte ovanlig motivering till avslag gällande tillfällig utökning av dubbel assistans är att den sökande inte är beviljad det i sitt grundbeslut från Försäkringskassan och således inte är i behov av det nu heller. Det är väldigt motsägelsefullt, då Försäkringskassan inte bedömt hjälpbehovet i en sådan miljö som resan kommer äga rum i.

 


När en person ansöker om utökad assistans inför semesterresan så bedömer myndigheterna inte bara huruvida det faktiskt finns ett ökat behov under resan utan också om resan i sig måste genomföras för att uppnå goda levandsvillkor. Myndigheterna verkar mena att det ankommer på dem att bestämma om den enskilde ska få resa eller inte. Frågan är inte om det är goda levandsvillkor att resa utomlands eller ej, frågan är om det behövs tillfällig utökning p.g.a. att den enskilde kommer att befinna sig i ej anpassade miljöer under en viss tid.

 

Den enskilde har ofta sparat ihop pengar för att kunna genomföra en resa likt vem som helst.  LSS har ett tydligt syfte; att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva sitt liv som andra. Dessa personer har rätt behandlas som alla andra, vilket jag inte anser sker när det gäller dessa tillfälliga utökningar.

 

Den utveckling som sker nu är skrämmande och de funktionshindrade riskerar att bli mer isolerade och inte kunna få möjligheter att leva som andra. En person utan funktionshinder får aldrig den frågan, om man behöver åka på semestern för att uppnå goda levnadsvillkor. Vill man åka så gör man bara det. Samma rättigheter måste kunna råda för personer med funktionshinder.

 

//Niklas

Jurist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar