fredag 18 november 2016

Föräldraansvar

Försäkringskassan har den 22 maj 2015 publicerat ett rättsligt ställningstagande gällande föräldraansvarets omfattning vid hjälp av kommunikation i vanliga sociala situationer inom assistansersättning. Av det rättsliga ställningstagandet framgår att Försäkringskassan har tolkat kammarrättens domar genom att föräldraansvaret inte omfattar kommunikativ hjälp från och med 6 års ålder. Från och med 6 års ålder har ett barn börjat ingå i mer sociala situationer och fått mer sociala kontakter, varför barnen ska kunna kommunicera själva utan föräldrars hjälp.

Ett barn under 6 års ålder som har ett behov av hjälp med att kommunicera inom familj anses enligt Försäkringskassan tillgodoses av att personerna känner barnen väl. När barnen är i skolan ska deras behov av hjälp med kommunikation tillgodoses av skolan, som huvudregel. I övrigt täcker föräldraansvaret barnets behov av hjälp vid kommunikation.

Försäkringskassan tillförskriver föräldraansvaret en stor omfattning baserat på kammarrättsdomar gällande de grundläggande behoven. I Försäkringskassan bedömning av behovet av assistans jämför de med vad ett barn utan funktionshinder har för behov, i jämförelse med ett barn som har ett funktionshinder. Detta innebär att ett barn under 6 år med funktionshinder och dess merarbete bedöms omfattas av föräldraansvaret genom Försäkringskassans bedömning.

Av förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s. 65) framgår bl.a. följande; Vårdnadshavare till barn med funktionshinder har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållanden och se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren skall också svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Den tillsyn som föräldrabalken syftar på är inte det extra tillsynsbehov som ett funktionshindrat barn kan behöva med anledning av ett funktionshinder.

Att tillförskriva vårdnadshavarna allt ansvar för ett barn med funktionshinder och det merarbete som tillkommer ett barn med funktionshinder, kan inte anses vara i följd med syftet till lagstiftningen. Lagstiftaren har aldrig satt en nedre åldersgräns för att bli berättigad assistansersättningen, då de insåg att även små barn har ett stort hjälpbehov som kan gå utöver det normala föräldraansvaret.

Med det sagt ska inte föräldraansvaret förringas och vi hävdar inte att föräldrarna inte har ett stort ansvar för sitt barns behov. Assistansersättning syftar dock till att ge funktionshindrade goda levnadsvillkor. Detta gäller även barn under 6 års ålder.

//Antonia
Jurist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar