torsdag 17 november 2016

Vad händer efter ett negativt beslut?

En ansökan om insatser enligt LSS eller assistansersättning söks hos kommunen eller Försäkringskassan. Hos kommunen kan man få maximalt 20 timmars ersättning för personlig assistans och om behoven överstiger 20 timmar söker man detta hos Försäkringskassan.

Ett negativt beslut om att man inte har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan omprövas först vid den egna instansen. Dvs. Försäkringskassan omprövar sitt eget beslut vid en särskild omprövningsmyndighet. Då utreder Försäkringskassan om beslutet ska ändras då ett felaktigt beslut tagits eller om det tillkommit nya uppgifter som ändrar beslutet.

Ett beslut från kommunen överklagas direkt till Förvaltningsrätten. Där kommer beslutet att prövas vid domstol, antingen vid en muntlig förhandling eller genom skriftlig handläggning, dvs. på de handlingar som skickats in till domstolen. De flesta mål avgörs genom skriftlig handläggning och det är bara när domstolen anser att det kommer att tillföra målet någonting genom en muntlig förhandling som parterna kallas. Ett negativt omprövningsbeslut från Försäkringskassan kan också överklagas till förvaltningsrätten.

Om förvaltningsrätten beslutar att avslå en överklagan och besluta att inte ändra kommunens eller Försäkringskassans beslut kan man överklaga detta till kammarrätten. Till kammarrätten prövas enbart målet om det får prövningstillstånd. Det finns 4 situationer som kammarrätten där prövningstillstånd. Om:
  1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten kommit till,
  2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
  3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
  4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
Om kammarrätten inte ger prövningstillstånd står förvaltningsrättens dom fast.

Den sista instansen dit man kan överklaga är högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Även till HFD krävs det prövningstillstånd. Ett beslut från HFD kan inte överklagas.

Så, om du skulle få ett negativt beslut från kommunen eller Försäkringskassan betyder inte det att det är slut. Många fall har avgjorts i domstol där den sökande har fått rätt och till slut fått sin assistans.

//Antonia
Jurist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar