fredag 21 oktober 2016

Möjlighet att leva som andra 2


Kommentar till artikel: Debatt om assistans dras till sin spets
I artikeln tas flera olika synpunkter upp angående assistansreformen. Den länkar till flera olika debattartiklar där kritik mot assistansreformen hörs men även kritik mot kritiken av assistansreformen.

För att få lite bakgrundshistoria kan nämnas att assistansreformen genomfördes 1994 genom införandet av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och samtidigt så inrättades ett system för statlig assistansersättning för personlig assistans genom lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS). LASS har dock numera införlivats i Socialförsäkringsbalken. I förarbetena[1] till LSS hänvisas att syftena med lagen är att insatserna i lagen ska vara utformade på så sätt att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Det framgår också att assistansen ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer och i regel av mycket personlig karaktär. Det vill säga det vi i lagen har som grundläggande behov. Avsikten är dock att assistansen därutöver också ska ges i andra situationer där den enskilde behöver kvalificerad hjälp och som ingår i det dagliga livet.[2] Exempel som ges är att personen behöver hjälp för att komma ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att få eller behålla ett arbete. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.[3]
Som många i ovan debattartiklar kommenterat är assistansfrågan och assistansersättningen ett känsligt ämne att diskutera. Detta är för mig en självklarhet, det är så många som personligen berörs av denna fråga och de flesta har en åsikt om hur de tycker att assistansen borde fungera. Det är även en självklarhet att bidragsfusk och oseriösa aktörer inte är något som ska få undgå lagföring oaktat att detta är en känslig fråga. Men under tiden som detta klargörs, under tiden som denna minoritet ska hittas och sållas ut ur systemet får inte övriga drabbas på så sätt som skett. Om personer med funktionshinder hade möjlighet att leva som andra utan assistans så hade de gjort det. Och det är just det som så många får möjlighet till att göra med hjälp av personlig assistans.

Möjlighet att leva som andra.

//Emilia
Jurist[1] Prop 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade
[2] Prop 1992/93:159 s. 64 ff
[3] Exempel är SOU 2008:77 möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar